Lyssna på sidan Lyssna

Så funkar det att köpa tomt

Så här går det till att köpa tomt i Sävsjö kommun; hur du anmäler ditt intresse för en ledig tomt, vad det kan tänkas kosta och köpekontraktets innehåll.

Så funkar det att välja tomt/tomtfördelningen

Tomterna säljs i turordning efter aviserat intresse till kommunens kontaktpersoner nedan.

Om flera intressenter finns på en och samma tomt får den som först anmält intresse i regel två veckor på sig att bestämma sig om denne vill boka tomten, därefter går turen och frågan över till nästa intressent.

Sävsjö kommun tillämpar tre steg i tilldelningsprocessen av tomter; intresseanmälan, bokad tomt och såld tomt. De olika stegen framgår i kartorna över lediga tomter och tomterna färgmarkeras.

Grön

Tomten är ledig och du kan direkt anmäla ditt intresse till den.

Gul

Om du har fått bekräftelse på ditt intresse till en tomt kan du vara säker på att ingen annan köper den utan att du först erbjuds att boka tomten. När någon annan anmäler intresse till tomten kommer vi att försöka nå dig via e-post och telefon. Om du inte har svarat inom två veckor från det att vi först mejlade dig, erbjuder vi tomten till den nye intressenten. Det är alltså viktigt att du har gett oss rätt kontaktuppgifter.

Orange

För att behålla tomten när en annan intressent finns på den krävs att vi bokar den åt dig. Detta innebär att du får en viss tid på dig (normalt tre månader) att ingå ett köpekontrakt avseende tomten. Om du inte gör det blir tomten ledig för andra intressenter.

Röd

Så fort vi har tecknat köpekontrakt på tomten betecknar vi den som såld. En såld tomt kan dock åter bli ledig om den som köpt den inte uppfyller byggnadsvillkoret inom ett år och kommunen häver köpekontraktet.

Pris

Priset för tomtmark sätts efter en av kommunfullmäktige antagen prismodell för bostäder.

Priserna indexjusteras årligen, från år 2010 då prismodellen antogs, till aktuellt års tomtpriser, med hjälp av senast kända fastighetsprisindex.

För tomterna på Tällevad 3 räknas tomtpriset fram utifrån prismodellen plus en tillkommande markberedningsersättning om 60 kr per kvadratmeter.

Utöver tomtkostnad tillkommer kostnader för anslutningsavgifter såsom till exempel för el, bredband, vatten och avlopp.

Prisexempel

Vatten och avlopp genom Njudung Energi: cirka 163 000 kronor (normalt inom alla kommunens tätorter)

El: cirka 33 000 kronor (inom Njudung Energis affärsområde).

E.ON levererar elanslutningar i vissa delar av kommunen (främst utanför Sävsjö tätort). Kontakta E.ON Länk till annan webbplats. för prisuppgifter.

Bredband genom Savman: cirka 15 000 kronor (inom alla kommunens tätorter) och cirka 25 000 kronor utanför kommunens tätorter.

Bygglov och planavgift: cirka 65 000 kronor (bygglovsavgift tas alltid ut och är beroende av bland annat storleken på huset och planavgift ta ut i vissa bostadsområden)
Listan på kostnader som tillkommer vid ett tomtköp är inte uttömmande och variationer kan förekomma.

Avstyckningskostnaden ingår i de prisexempel som är presenterade under respektive bostadsområde och i tomtprisangivelserna kopplat till kartorna.

Köpekontrakt

Alla kommunala bostadstomter i Sävsjö säljs med förbehåll och dessa regleras i ett köpekontrakt.
Ett av dessa två villkor ska vara uppfyllda inom ett år för att full äganderätt ska kunna ges:

  • byggnadsstommen för bostadshuset ska vara påbörjad eller,
  • avtal med husleverantör ska vara signerat.

Båda alternativen förutsätter beviljat bygglov för planerad byggnation.

  1. Köpekontrakt ingås initialt där handpenning (10 procent av totala köpesumman) betalas.
    Detta ger inte full äganderätt.
  2. Köpebrev upprättas senare mot betalning av återstående del av köpeskillingen. Detta kan ske först när bygglovet är beviljat, uppförande av bostadsbyggnad är påbörjad eller kontrakt är påskrivet med husleverantör. Köpet är därmed fullbordat och ni är fastighetsägare fullt ut. Efter detta kan lagfart sökas av köparen.

Bank/långivare bör observera att köparen fram till dess köpebrev har upprättats och lagfart har beviljats inte kan ta ut pantbrev i fastigheten. Eventuell säkerhet till bostadslån får lösas på annat sätt under denna tid.

Exempel:

Oktober 2022: Betalning 25 000 kronor (handpenning 10 procent av 250 000 kronor)

April 2023: Återstoden 225 000 kronor betalas när giltigt bygglov finns samt uppförande av bostadsbyggnad är påbörjad eller kontrakt ingåtts med husleverantör.

Kommunstyrelsen är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen som rör dig som intressent till kommunala tomter.

När man anmäler sitt intresse för någon av kommunens lediga tomter sker detta med stöd av samtycke enligt GDPR. Du kan när du vill kontakta kommunen via kontaktuppgifterna längst ner på sidan om du önskar bli struken från intresselistan. Du har även rätt att inkomma med ändrade uppgifter. Vid din intresseanmälan samlar vi in ditt namn, mejluppgifter och telefonnummer så att vi kan kontakta dig vid en ledig tomt.

Samhällsbyggnadsenheten delar inte dina personuppgifter med andra parter men kan lämnas ut enligt offentlighetsprincipen om en begäran inkommer. Personuppgifterna överförs inte till tredje land.

Gallring av personuppgifterna sker då alla tomterna är sålda och personuppgifterna inte längre är aktuella.

Om du har frågor om personuppgiftsbehandlingen, kontakta kommun@savsjo.se. Du har alltid rätt att klaga hos Intergritetsskyddsmyndigheten Länk till annan webbplats. om du inte är nöjd med en personuppgiftsbehandling.

Vill du veta mer eller har fler frågor?

Välkommen att konktakta oss på samhällsbyggnadsenheten. Du hittar våra uppgifter i den blå rutan.

Kontakt

Mark- och exploateringsstrateg

Peter Ringberg
0382-154 12